Menu

Obchodní podmínky pro zakázkovou výrobu

1.                   OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1               Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2016.

1.2               Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1          My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost na3D s.r.o., se sídlem Bystřička 379, 75624 Bystřička, IČO 05337771, DIČ CZ05337771 (plátce DPH), zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě, v oddílu C, vložce 67153.

1.2.2          Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1        Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2        Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.3        Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3          Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http:s//www.na3d.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naše rámcové portfolio nabízeného zboží/služeb.

1.2.4          E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.5          Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.6          Smlouva, kterou se rozumí každá smlouva uzavíraná postupem popsaným níže v těchto obchodních podmínkách za účelem realizace vámi zadané zakázky na výrobu a dodání díla.

1.2.7          Zboží/služby, čímž se rozumí předmět smlouvy o dílo uzavírané na základě těchto obchodních podmínek.

1.3               Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4               Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že jste spotřebitelem, se práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou řídí také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5               Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6               Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7               Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1          pokud jste spotřebitelem, mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

1.7.2          e-mailem na naší e-mailové adrese,

1.7.3          osobně v kterékoli naší provozovně,

1.7.4          telefonicky na našem telefonním čísle.

1.8               Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1          Česká obchodní inspekce,

1.8.2          živnostenské úřady,

1.8.3          Úřad pro ochranu osobní údajů.

  1. UZAVÍRÁNÍ SMLUV

2.1               Objednání zboží/služeb. Zboží/službu v našem internetovém obchodě je možné objednat si zasláním vaší poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mailovou adresu uvedenou v internetovém obchodě. V internetovém obchodě je uvedeno rámcové portfolio, které nabízíme. Na základě vaší poptávky vám zašleme – po případném vyjasnění podrobností – konkrétní nabídku obsahující cenu či její určení a další podrobnosti plnění, které neplynou z těchto obchodních podmínek. Samotné odeslání vaší poptávky není uzavřením smlouvy.

2.2               Smlouva je uzavřena, pokud naši nabídku přijmete a sdělíte nám to písemně (e-mailem) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od obdržení nabídky, pokud nebyla v nabídce uvedena delší lhůta. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.3               Již odesláním úvodní poptávky vyjadřujete svoji vůli určit obsah sjednávané smlouvy na základě těchto obchodních podmínek.

2.4               Postup pro objednání zboží/služeb. Poptávku provedete vyplněním požadovaných údajů do příslušného kontaktního formuláře na našem internetovém obchodě a jeho odesláním v prostředí webového prohlížeče. Obsahem musí být:

2.4.1          informace o tom, jakou naší službu chcete využít,

2.4.2          preferovaný způsob dodání a platby,

2.4.3          vaše identifikační údaje:

2.4.3.1        jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

2.4.3.2        bydliště nebo sídlo,

2.4.3.3        adresa pro dodání zboží,

2.4.3.4        telefonní číslo,

2.4.3.5        IČ, pokud jste podnikatelem nebo nepodnikající právnickou osobou,

2.4.3.6        DIČ, pokud jste plátcem DPH.

2.5               V případě neúplnosti nebo nesprávnosti poptávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.6               Potvrzení o uzavření smlouvy. Jakmile budeme domluveni ohledně přesného obsahu smlouvy, včetně všech podrobností, tj. obdržíme vaše odsouhlasení naší nabídky, uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

2.6.1          potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.6.2          naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

2.7               Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém a dále v slovenském a anglickém jazyce. Uzavřené smlouvy neukládáme, a proto k nim není možné přistupovat[RL - ML2] .

  1. UZAVŘENÉ SMLOUVY A JEJICH OBSAH

3.1               Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2               Obsah smlouvy. Na základě uzavřené smlouvy jsme povinni provést a dodat vám ujednaným způsobem objednané dílo a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží či služby převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou za objednané dílo či služby, cenou platby, cenou dodání zboží a služeb a cenou případných dalších objednaných služeb.

3.3               Materiál či jiné věci z povahy nutné pro provedení díla či poskytnutí služeb obstaráme na vlastní náklady, které jsou již zahrnuty do ceny díla/služby. To neplatí v případě, že na základě vašich následujících požadavků na provedení díla/služeb dojde k nárůstu potřebného materiálu či věci nezbytných k provedení díla/služeb. Věcmi nutnými pro provedení díla/služeb se nerozumí nástroje a jiné věci, které nepřecházejí s předáním díla na vás jakožto objednatele.

3.4               Podklady pro provedení díla. Pro provedení díla bude pravděpodobně nezbytné poskytnout nám podklady. Ohledně těch platí následující:

3.4.1          V případě, že máme zhotovit dílo a dodat vám výsledné zboží na základě vaší předlohy (např. tiskových dat), jste povinni nám ji dodat před započetím provádění díla.

3.4.2          Je-li k provedení díla nutná jiná vaše součinnost, určíme vám při takovém zjištění přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, můžeme si buď zajistit náhradní plnění na váš účet, anebo odstoupit od smlouvy.

3.4.3          Bez zbytečného odkladu vás upozorníme na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, které jste nám předali k provedení díla. Budete-li na použití takového podkladu či příkazu trvat, musíte tak učinit v písemné formě.

3.4.4          Učiníte-li tak, můžeme – s ohledem na nevhodnou povahu předané věci či příkazu – od smlouvy odstoupit.

3.4.5          Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu státu, kde má být předmět díla využit, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.

3.5               Prohlášení o vhodnosti poskytnutých podkladů[RL - ML3] . Prohlašujete, že k použití dodaných podkladů (zejména tiskových dat či jiných vzorů pro další naše činnosti) máte všechna příslušná oprávnění, zejména plynoucí z práva ochranných známek, práva autorského a práv souvisejících, ale i z jiných práv duševního a průmyslového vlastnictví, pokud se aplikují. Zejména prohlašujete, že v případě, že podklad je chráněn právy třetích osob:

3.5.1          nebudou práva těchto třetích osob porušena tím, že splníme smlouvu;

3.5.2          k poskytnutým podkladům chráněným autorským právem disponujete licencí nebo jiným titulem, který vás opravňuje k jejich sdílení s námi a rozmnožování za účelem splnění našich povinností plynoucích z provádění díla; my nebudeme dále užívat dílo nad rámec těchto povinností, nebude-li sjednáno jinak;

3.5.3          jste připraveni příslušnou licencí či jiným titulem doložit na vyžádání nás nebo třetí osoby oprávnění k výkonu licencovaných majetkových práv k příslušnému předmětu ochrany.

3.6               Obrana proti nárokům třetích osob[RL - ML4] . V případě, že proti nám bude uplatňován nárok ze strany třetí osoby, založený na tom, že jsme v rámci plnění smlouvy dle těchto obchodních podmínek neoprávněně užili autorské či jiné dílo nebo zasáhli do práv k ochranné známce nebo k jinému předmětu ochrany průmyslového či duševního vlastnictví, zavazujete se, že:

3.6.1          nás budete na naši žádost před touto třetí osobou bránit a podniknete odpovídající právní kroky k této obraně, a

3.6.2          nás odškodníte za případnou újmu způsobenou na základě takového uplatňovaného nároku, a to včetně případných soudních a jiných procesních poplatků.

My se naproti tomu zavazujeme, že neuznáme takový nárok třetí osoby, nebo že nepřistoupíme na mimosoudní vyrovnání sporu, aniž bychom vás o takovém kroku předem informovali a projednali jej s vámi.

3.7               Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.8               Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.9               Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1               Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

4.2               Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží/služeb, při převzetí zboží/služeb, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží/služeb, jste povinni ji uhradit do 10 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3               Pokud má být celková cena zaplacena před dodáním zboží/služeb, nejsme povinni započít s prováděním díla/služeb dříve, než k takové úhradě dojde.

4.4               Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

  1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1               Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

5.2               Omezení dodávání zboží. Ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek zboží dodáváme pouze do těchto států:

5.2.1          Česká republika,

5.2.2          Slovenská republika,

5.2.3          Polsko,

5.2.4          Maďarsko.

Vyhrazujeme si právo seznam států, do kterých zboží dodáváme, omezit nebo rozšířit bez nutnosti změny těchto obchodních podmínek.

5.3               Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete jeho převzetím, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Totéž platí pro věci, které na základě našich služeb budou zapracovány do vašeho zboží, které bylo předmětem služeb.

5.4               Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

5.5               Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám zejména právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním. Na opakovaném dodání se s vámi dohodneme.

5.6               Svépomocný prodej zboží. Pokud nebude možné dospět k dohodě o tom, kdy bude zboží převzato po dobu delší než 1 měsíc, nebo jste-li po dobu delší 1 měsíce v prodlení s převzetím zboží, jsme oprávnění zboží prodat a z výtěžku přednostně uspokojit naše případné pohledávky za vaší osobou.

5.7               Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

5.7.1          e-mailem na naší e-mailové adrese,

5.7.2          osobně v kterékoli naší provozovně,

5.7.3          telefonicky na našem telefonním čísle.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.8               Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

5.9               Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

  1. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1               Nemožnost spotřebitele odstoupit od smlouvy. Přestože bude smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku, rádi bychom vás tímto upozornili na nemožnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, neboť se v případě smluv řídících se těmito obchodními podmínkami jedná o zboží upravené dle zadání spotřebitele ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

6.2               Obecná nemožnost odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy v ostatních případech se nesjednává.

  1. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM A NEPODNIKATELEM

7.1               Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

7.2               Záruční doba. Práva z odpovědnosti za vady je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od převzetí zboží, nejpozději však do dvou let nebo do uplynutí doby prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

7.3               Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží odpovídá smlouvě, tedy že:

7.3.1          má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jste mohli s ohledem na povahu zboží očekávat,

7.3.2          odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a

7.3.3          vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4               Prodloužená záruka za jakost. Pokud je ve smlouvě ujednána záruka za jakost dodávaného zboží po určitou dobu, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby

7.4.1          budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

7.4.2          si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

7.5               Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

7.5.1          za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.5.2          za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

7.5.3          pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

7.5.4          pokud jste vadu sami způsobili.

Upozorňujeme, že s ohledem na povahu technologie a použitých materiálů je třeba předpokládat, že vyrobené věci budou vyžadovat specifické nakládání a nebudou způsobilé plnit účel, který by jinak z jejich podstaty mohl vyplývat.

7.6               Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

7.6.1          na bezplatné odstranění vady,

7.6.2          pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

7.6.3          není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,

7.6.4          na přiměřenou slevu z ceny.

7.7               Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

7.7.1          na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti,

7.7.2          na přiměřenou slevu z ceny,

7.7.3          odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

7.8               Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí:

7.8.1          došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

7.8.2          použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

7.8.3          nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

7.8.4          prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

7.9               Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

7.9.1          odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

7.9.2          osobně v kterékoli naší provozovně.

7.10            Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

7.10.1      doložit, že zboží je dílem provedeným námi,

7.10.2      sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

7.11            Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.12            Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.13            Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  1. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ PODNIKATELEM

8.1               Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

8.2               Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.3               Záruční doba. Práva z odpovědnosti za vady je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od převzetí zboží, nejpozději však do dvou let nebo do uplynutí doby prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

8.4               Nadstandardní záruka pro podnikatele. Odpovídáme vám i za to, že po dobu ujednanou ve smlouvě, v případě neujednání pak po dobu 6 měsíců od převzetí zboží,

8.4.1          bude zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

8.4.2          že si zachová své obvyklé vlastnosti.

8.5               Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

8.5.1          za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

8.5.2          za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

8.5.3          za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,

8.5.4          za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

8.6               Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:

8.6.1          na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

8.6.2          na odstranění vady opravou zboží,

8.6.3          na přiměřenou slevu z ceny, nebo

8.6.4          odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.7               Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:

8.7.1          na odstranění vady,

8.7.2          na přiměřenou slevu z ceny.

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

8.8               Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí:

8.8.1          došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

8.8.2          použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

8.8.3          nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

8.8.4          prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

8.9               Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

8.9.1          odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

8.9.2          osobně v kterékoli naší provozovně.

8.10            Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

8.10.1      doložit, že zboží je dílem provedeným námi,

8.10.2      sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

8.11            Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady a doba nadstandardní záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

8.12            Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

  1. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1               Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

9.2               Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména našim dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě, a to po celou dobu existence uživatelského účtu.

9.3               Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.

9.4               Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci. To provádíme po dobu nezbytnou k vyhodnocení sesbíraných dat a implementaci případných úprav. Tyto údaje předáváme ke zpracování našim zpracovatelům, kteří se zabývají analýzou návštěvnosti a pomáhají nám s provozem internetových stránek a e-shopového řešení.

9.5               Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:

9.5.1          přímého marketingu v rozsahu, kdy budeme využívat pokročilé způsoby cílení reklamy (tím není dotčeno zpracování pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu),

9.5.2          nabízení zboží a služeb jiných subjektů prostřednictvím obchodních sdělení.

9.6               Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.

9.7               Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

9.7.1          jméno a příjmení,

9.7.2          datum narození,

9.7.3          adresa,

9.7.4          e-mailová adresa,

9.7.5          telefonní číslo,

9.7.6          identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

9.7.7          IP adresa,

9.7.8          údaje o registraci,

9.7.9          údaje o objednávkách,

9.7.10      údaje o platbách.

9.8               Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

9.9               Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

9.10            Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

9.11            Osoby zapojené do zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.

9.12            Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

9.12.1      žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,

9.12.2      žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

9.12.3      v některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

9.12.4      využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

9.12.5      žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,

9.12.6      vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.

9.13            Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Potrebujete poradiť s výberom produktov?

Sme tu pre Vás

+421 432 901 100 

(Po - Št 8:00-15:00, Pi 8:00-14:00)

info@na3D.sk

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Súbory cookie používame na vylepšenie Vašej návštevy tohto webu, na analýzu jeho výkonu a na zhromažďovanie údajov o jeho používaní. Môžeme na to použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené dáta môžu byť prenášané partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky súbory cookie" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať