Menu

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1.1.  Pôsobnosť obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a vami ako zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti zo zmlúv vyplyvajúce. Súčasťou obchodných podmienok sú i povinne poskytované informácie a ustanovenia týkajúce sa vašich osobných údajov a ich spracovania. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6. 1. 2023.

1.2.  Používané pojmy. V našich obchodných podmienkach používame nasledujúce skratky:

1.2.1.  My, čím sa rozumie obchodník, teda obchodná spoločnosť na3D s.r.o., so sídlom Bystřička, 75624 Bystřička, IČO 05337771, DIČ CZ05337771 (plátca DPH), zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Ostrave, v oddieli C, vložke 67153.

1.2.2.  Vy, čím sa rozumie zákazník, teda druhá zmluvná strana odlišná od nás, ktorým môže byť jeden z nasledujúcich subjektov:

1.2.2.1.  Spotrebiteľ, ktorým je človek nejednajúci vrámci svojej podnikateľskej činnosti alebo vrámci samostatného výkonu svojho povolania,

1.2.2.2.  Nepodnikateľ, ktorým je právnická osoba nejednajúca vrámci svojej podnikateľskej činnosti alebo vrámci samostatného výkonu svojho povolania,

1.2.2.3.  Podnikateľ, ktorým je človek alebo právnická osoba jednajúca vrámci svojej podnikateľskej činnosti alebo vrámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.2.3.  Internetový obchod, teda naše webové rozhranie nachádzajúce sa na webovej adrese https://www.na3d.sk, v ktorom si môžete prezrieť našu ponuku a objednať tovar z nášho sortimentu.

1.2.4.  E-mail, teda elektronická pošta, ktorou je možné nás kontaktovať na e-mailovej adrese dostupnej na webovej adrese nášho internetového obchodu.

1.2.5.  Telefón, pomocou kterého je možné nás kontaktovať na telefonnom čísle dostupnom na webovej adrese nášho internetového obchodu.

1.2.6.  Zmluvy, ktorými sa rozumie kúpne zmluvy.

1.3.  Vzťah obchodných podmienok ku zmluve. Obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmlúv. Odlišné ujednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.

1.4.  Vzťah zmluvy a obchodných podmienok k právnym predpisom. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmlouvou sa riadia právnymi predpismi Českej republiky, hlavne zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, hlavne smernicou 2011/83/EU, o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES, o elektronickom obchode. V prípade rozporu obchodných podmienok alebo zmluvy s právnym predpisom, ak sa nejedná o záležitosť, ktorú možno ujednaním upraviť odlišne, má prednosť právny predpis.

1.5.  Oddeliteľnosť ustanovení obchodných podmienok a zmluvných ujednaní. Ak sa niektoré z ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvných ujednaní stane neplatným, neúčinným alebo se k nemu nebude prihliadať, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok a zmluvných ujednaní.

1.6.  Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právne pomery medzi nami a vami sa v prípade prítomnosti medzinárodného prvku riadia českým právom a k riešeniu prípadných sporov sú príslušné české súdy. Dohovor OSN o zmlouvách o medzinárodnom nákupe tovaru (Viedenský dohovor) sa nepoužije.

1.7.  Spôsoby riešenia sťažností. Prípadné sťažnosti a spory medzi vámi a nami je možné riešiť

1.7.1.  mimosúdne v konaní vedenom Slovenskou obchodnou inšpekciou (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi),

1.7.2.  emailom na našej e-mailovej adrese,

1.7.3.  osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,

1.7.4.  telefonicky na našom telefónnom čísle.

1.8.  Dozorné orgány. Nad našou činnosťou prevádzajú kontrolu a dozor štátne orgány Slovenskej republiky, na ktoré je možné sa v súlade právnymi predpismi, ktoré upravují ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi. Orgány štátneho dozoru sú hlavne:

1.8.1.  Slovenská obchodná inšpekcia,

1.8.2.  živnostenské úrady,

1.8.3.  Úrad pre ochranu osobných údajov.

Objednávanie tovaru a uzatváranie zmlúv

2.1.  Objednanie tovaru. Tovar v našom internetovom obchode je možné objednať si tak, že ponuku na uzavretie zmluvy, ktorou je vystavenie tovaru v internetovom obchode, prijmete prostredníctvom:

2.1.1.  internetového obchodu,

2.1.2.  e-mailu,

2.1.3.  telefónu.

Prijatie našej ponuky s dodatkom či odchýlkou nie je možné a považuje sa za protiponuku z vašej strany.

2.2.  Objednanie tovaru prostredníctvom internetu. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu vykonáte vybraním ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, akosti a prevedení, vložením tovaru do virtuálneho košíka, prihlásením sa ku svojmu užívateľskému účtu alebo vytvorením užívateľského účtu nového, vyplnením požadovaných údajov, zvolením spôsobu dodania tovaru a platby a odoslaním vašej objednávky pomocou tlačidla „Záväzne objednať“, čím dôjde k uzavretiu zmluvy. Pred odoslaním objednávky vám bude umožnené skontrolovať a prípadne i zmeniť zadané údaje.

2.3.  Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu vykonáte zaslaním e-mailovej správy na našu e-mailovú adresu, ktorej obsahom musí byť:

2.3.1.  vybraný tovar i v požadovanom množstve, akosti a prevedení,

2.3.2.  vybraný spôsob dodania tovaru a platby,

2.3.3.  vaše identifikačné údaje:

2.3.3.1.  meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby,

2.3.3.2.  bydlisko alebo sídlo,

2.3.3.3.  adresa pre dodanie tovaru,

2.3.3.4.  telefonne číslo,

2.3.3.5.  IČ, ak ste podnikateľom,

2.3.3.6.  DIČ, ak ste plátcom DPH.

2.4.  Objednanie tovaru prostredníctvom telefónu. Objednanie tovaru prostredníctvom telefónu uskutočníte zavolaním na naše telefónne číslo, na ktorom nám oznámite:

2.4.1.  vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a prevedení,

2.4.2.  vybraný spôsob dodania tovaru a platby,

2.4.3.  vaše identifikačné údaje:

2.4.3.1.  meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby,

2.4.3.2.  bydlisko alebo sídlo,

2.4.3.3.  adresa pre dodanie tovaru,

2.4.3.4.  telefónne číslo,

2.4.3.5.  e-mailová adresa,

2.4.3.6.  IČ, ak ste podnikateľom,

2.4.3.7.  DIČ, ak ste plátcom DPH.

2.5.  Potvrdenie prijatia objednávky. Úspešné prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme na vašu e-mailovu adresu zaslaním e-mailovej správy, ktorej súčasťou bude:

2.5.1.  potvrdenie o uzavretí zmluvy a jej obsahu,

2.5.2.  naše obchodné podmienky, ktorých obsahom sú i povinne poskytované informácie.

V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jej doplneniu alebo vás upozorníme na nemožnosť uzavretia zmluvy.

2.6.  Jazyk a uchovávanie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú v českom a ďalej v slovenskom a anglickom jazyku. Uzavreté zmluvy ukladáme a pristupovať ku svojim zmluvám môžete prostredníctvom internetového obchodu.

Uzavreté zmluvy a ich obsah

3.1.  Zmena a zrušenie zmluvy. Uzavreté zmluvy nie je možné jednostranne meniť či rušiť; činiť tak možno iba na základe vzájomnej dohody, prípadne ak tak stanoví právny predpis alebo obchodné podmienky.

3.2.  Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzavretej kúpnej zmluvy sme povinní dodať vám ujednaným spôsobom objednaný hmotný tovar a poskytnúť prípadné ujednané služby a vy ste povinní si tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorá je tvorená cenou objednaného tovaru, cenou platby, cenou dodania tovaru a cenou prípadných ďalších objednaných služieb.

3.3.  Ochrana duševného vlastníctva. Pokiaľ vám na základe zmluvy dodáváme tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (hlavne autorské diela, ochranné známky, priemyselné vzory, patenty a úžitkové vzory), nie je súčasťou zmluvy licencia opravňujúca vykonávať práva duševného vlastníctva. Tovar chránený autorským právom nesmiete ako fyzická osoba využívať inak než pre osobnú spotrebu a ako právnická inak než pre svoju vlastnú vnútornú potrebu, hlavne nie ste oprávnení tovar rozmnožovať, ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.

3.4.  Zľavy a reklamné akcie. Pre zľavové či iné marketingové akcie platí, že pokiaľ nie je stanovené inak, nie je možné jednotlivé poskytované zľavy a iné výhody kombinovať.

3.5.  Darčeky a bonusy. Pokiaľ vám boli vrámci zmluvy poskytnuté darčeky či iné bonusy, je existencia darovacej zmluvy závislá na existencii zmluvy hlavnej, a darovacia zmluva je uzavretá s rozviazovacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade zániku zmluvy hlavnej.

3.6.  Zľavové kupony a darčekové poukazy. Zľavové kupóny a darčekové poukazy je možné uplatniť za dohodnutých podmienok alebo za podmienok uvedených na kupóne alebo poukaze.

Platobné podmienky

4.1.  Spôsoby platby. Celkovú cenu je možné uhradiť spôsobmi, ktoré nájdete na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode.

4.2.  Doba pre zaplatenie. Celkovú cenu ste povinní uhradiť buď pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru, alebo neskôr, a to podľa dohodnutého spôsobu platby. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, ste povinní ju uhradiť do 10 dní od uzavretia zmluvy. Pokiaľ je celková cena hradená prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, je celková cena uhradená pripísaním peňažnej čiastky na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.

4.3.  Platenie prostredníctvom úveru. V prípade, že je zjednané platenie celkovej ceny prostredníctvom úveru alebo iného finančného produktu na základe zmluvy s poskytovateľom finančných služieb, riadi sa tento pomer tiež zmluvou a podmienkami poskytovateľa finančného produktu.

Dodacie podmienky

5.1.  Spôsoby dodania. Spôsoby dodania, ktoré môžete využiť, nájdete na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode.

5.2.  Obmedzenie dodávania tovaru. Tovar dodávame iba do týchto štátov:

5.2.1.  Česká republika,

5.2.2.  Slovenská republika,

5.2.3.  Poľsko,

5.2.4.  Maďarsko.

5.3.  Nadobudnutie vlastníckeho práva. Vlastníkom tovaru, ktorý vám dodáme, sa ako podnikateľ stanete uzavretím zmluvy a ako spotrebiteľ či nepodnikateľ prevzatím tovaru, nie však skôr, než úplne zaplatíte celkovú cenu.

5.4.  Doba pre dodanie. Ujednaná doba pro dodanie tovaru beží od uzavretia zmluvy. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, beží doba pre dodanie tovaru až od uhradenia celkovej ceny. Tovar bude v tejto dobe dodaný na miesto určenia. Pokiaľ nie ste spotrebiteľom a tovar má byť do miesta určenia dodaný pomocou prepravcu, bude tovar v tejto dobe predaný prepravcovi.

5.5.  Prevzatie tovaru. Tovar ste povinní prevziať v zjednanej dobe a na zjednanom mieste v závislosti na spôsobe dodania. Pokiaľ má byť tovar dodaný pomocou prepravcu, ste povinní ho prevziať pri dodaní do miesta určenia. Ak tovar neprevezmete, vznikne nám právo od zmluvy odstúpiť, právo na zaplatenie nákladov spojených s dodaním tovaru, ak neboli uhradené pred dodaním tovaru, a právo zaplatenia odmeny za uskladnenie za dobu uskladnenia tovaru, ktorá končí v okamihu, kedy tovar prevezmete, odstúpite od zmluvy alebo od zmluvy odstúpime my. Odmena za uskladnenie činí 0,40 € za deň, jej celková výška však nesmie prevyšovať cenu uskladneného tovaru. Pokiaľ vám tovar budeme potom, čo ho neprevezmete, dodávat opakovane, máme právo na úhradu nákladov spojených s opakovaným dodávaním.

5.6.  Škoda na tovare pri preprave spotrebiteľovi alebo nepodnikateľovi. Pokiaľ ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru. V prípade, že vám tovar bude dodáný poškodený, ste povinní nás o škode bezodkladne informovať a to najlepšie:

5.6.1.  emailom na našej e-mailovej adrese,

5.6.2.  osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,

5.6.3.  telefonicky na našom telefónnom čísle.

V prípade, že poškodenie zásielky zistíte už pri preberaní tovaru, ste povinní o poškodení informovať nielen nás, ale i prepravcu pri preberaní tovaru. O rozbalení poškodenej zásielky pred jej prevzatím môžete požiadať prepravcu a v prípade, že zistíte, že tovar bol poškodený, nie ste povinní ho od prepravcu prevziať.

5.7.  Škoda na tovare pri preprave podnikateľovi. Pokiaľ ste podnikateľom a tovar má byť dodaný pomocou prepravcu, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare predaním tovaru prepravcovi. Pokiaľ dôjde ku škode na tovare po prechode nebezpečenstva škody, nezodpovedáme za ňu a škoda na tovare nemá vplyv na vašu povinnosť uhradiť celkovú cenu a povinnosť tovar prevziať. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní bezodkladne reklamovať poškodenie tovaru u prepravcu.

5.8.  Balenie tovaru. Ak nebude ujednáné inak, bude tovar zabalený spôsobom vhodným pre jeho uchovanie a ochranu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1.  Všeobecne o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa ruší i na nej závislá zmluva darovacia. Právo odstúpiť od zmluvy je možné využiť za podmienok, ktoré sú stanovené v obchodných podmienkach, alebo pokiaľ tak stanovia právne predpisy.

6.2.  Naše právo odstúpiť od zmluvy. My máme právo odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do okamihu, kedy od nás prevezmete tovar, a to z dôvodov:

6.2.1.  vyčerpania zásob objednaného tovaru,

6.2.2.  neprevzatia tovaru pri jeho dodaní,

6.2.3.  zneužitia objednávkového systému nášho internetového obchodu,

6.2.4.  uvedenia chybných údajov pri objednávaní tovaru,

6.2.5.  objednania tovaru za cenu výrazne nižšiu než cenu obvyklú, pokiaľ bol tovar za túto cenu ponúkaný v dôsledku omylu či chyby nášeho internetového obchodu,

6.2.6.  ďalších hodných zvláštneho zreteľa.

6.3.  Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa

6.3.1.  prevzatia tovaru, ak ide o kúpnu zmluvu,

6.3.2.  prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

6.3.3.  prevzatie prvej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru,

6.3.4.  uzavretie zmluvy, pokiaľ ide o inú zmluvu.

6.4.  Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy nemáte u zmlúv:

6.4.1.  o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa vášho priania alebo pre vašu osobu,

6.4.2.  o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré bolo z obalu vyňaté a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

6.4.3.  o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

6.4.4.  o poskytovaní služieb, ak boli splnené s vašim predchádzajúcim súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

6.4.5.  ďalších, pokiaľ tak stanoví právny predpis.

6.5.  Spôsob odstúpenia od zmluvy. Ak vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy a chcete od zmluvy odstúpiť, môžete tak učiniť formou jednostranného právneho jednania, ktoré nám doručíte, nejlepšie

6.5.1.  vyplnením vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou obchodných podmienok a jeho odoslaním

6.5.1.1.  poštou na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,

6.5.1.2.  e-mailom na našu e-mailovú adresu;

6.5.2.  osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke.

6.6.  Zachovanie lehoty. Pokiaľ ste spotrebiteľom, pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy postačí, pokiaľ nám odstúpenie odošlete v posledný deň lehoty určenej pre odstúpenie od zmluvy.

6.7.  Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, ste povinní nám tovar na vaše vlastné náklady vrátiť najlepšie súčasne s odstúpením od zmluvy, najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia a to najlepšie

6.7.1.  odoslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,

6.7.2.  osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke.

Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený, neznečistený, neopotrebovaný a nevykazujúci známky používania, vrátane celého príslušenstva a dokumentácie, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Zároveň ste povinní vrátiť nám i všetky darčeky a bonusy, ktoré ste obdržali na základe zrušenej zmluvy.

6.8.  Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, zaplatenej peňažnými prostriedkami vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný. Zaplatené náklady na dodanie tovaru vám vrátime iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu zrovnateľnému spôsobu dodania, ktorý ponúkame. Pokiaľ dôjde ku zníženiu hodnoty vráteného tovaru v dôsledku nakladania s ním inak, než ako je nutné k oboznámeniu sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, bude vrátená čiastka ponížena o čiastku, o ktorú sa hodnota tovaru znížila. Peňažné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás prijali, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, pokiaľ vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

Reklamácia vád tovaru spotrebiteľom a nepodnikateľom

7.1.  Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.

7.2.  Záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov, u použitého tovaru 12 mesiacov, od prevzatia tovaru.

7.3.  Naša zodpovednosť za vady tovaru. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí a v záručnej dobe nemá vady. Hlavne zodpovedáme za to, že tovar

7.3.1.  má vlastnosti, ktoré sme si dohodli, a ak chýba dohoda, takejto vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali alebo ktoré ste mohli s ohľadom na povahu tovaru a na základe prevádzanej reklamy očakávať,

7.3.2.  sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.3.3.  zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.3.4.  je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.3.5.  vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.4.  Predĺžená záruka za akosť. Pokiaľ je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru, v reklame alebo v zmluve uvedená doba, po ktorú možno tovar alebo jeho časť použiť a ktorá je dlhšia než záručná doba, zodpovedáme vám po uplynutí záručnej doby za to, že do uplynutia uvedenej doby

7.4.1.  bude tovar alebo jeho časť spôsobilý k použitiu pre svoj obvyklý účel,

7.4.2.  si tovar alebo jeho časť zachovajú svoje obvyklé vlastnosti.

Doba predĺženej záruky za akosť začína plynúť súčasne so záručnou dobou. Predĺženú záruku za akosť poskytujeme iba na vybraný tovar, pokiaľ je jej doba u tovaru uvedená spôsobmi uvedenými vyššie.

7.5.  Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám

7.5.1.  u tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

7.5.2.  za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,

7.5.3.  u použitého tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,

7.5.4.  za vady tovaru, ak to vyplýva, hlavne u tovaru zuživateľného a podliehajúceho rychlému pokazeniu, z jeho povahy,

7.5.5.  pokiaľ ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu,

7.5.6.  ak ste vadu sami spôsobili.

7.6.  Doba pre uplatnenie práva. Tovar ste povinní si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr potom,čo budete môcť vady zistiť, a to v záručnej dobe alebo dobe predĺženej záruky za akosť. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká a nebude vám priznané.

7.7.  Vaše práva pri výskyte vady tovaru. Ak má tovar vadu, máte právo:

7.7.1.  na bezplatné odstránenie vady,

7.7.2.  ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, najmä ak nejde vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ sa však vada týka iba súčasti tovaru, môžete požadovať iba výmenu súčasti,

7.7.3.  ak nie je možné odstránenie vady ani výmena tovaru či jeho súčasti, odstúpiť od zmluvy,

7.7.4.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.8.  Vaše práva pri výskyte vady použitého tovaru. Ak má tovar predávaný s vadou alebo tovar predávaný ako použitý vadu, máte právo:

7.8.1.  na bezplatné odstránenie vady,

7.8.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

7.8.3.  ak nie je možné odstránenie vady ani zľava z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy.

7.9.  Vaše práva pri opakovanom alebo viacnásobnom výskyte vady tovaru. Pokiaľ nemôžete tovar riadne využívať pre opakovaný výskyt rovnakej vady po oprave alebo pre väčší počet vad, máte podľa svojej voľby právo:

7.9.1.  na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti, to však neplatí u tovaru predávaného s vadou alebo u tovaru použitého,

7.9.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

7.9.3.  odstúpiť od zmluvy.

Za opakovaný výskyt vady sa považuje, pokiaľ sa na veci vyskytne rovnaká vada po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považuje súčasný výskyt aspoň troch vád, z ktorých každá samostatne bráni používaniu tovaru.

7.10.  Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdržali, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí ak:

7.10.1.  došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,

7.10.2.  ste použili tovar ešte pred objavením vady,

7.10.3.  ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo

7.10.4.  ste predali tovar ešte pred objavením vady, spotrebovali ste ho, alebo pozmenili ste tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo iba z časti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.

7.11.  Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, môžete tak učinit najlepšie:

7.11.1.  odoslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,

7.11.2.  osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,

7.11.3.  ak je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená k uplatneniu zodpovednosti za vady, u tejto osoby.

7.12.  Náležitosti reklamácie. Tovar nám treba predať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar predať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je treba:

7.12.1.  doložiť, že tovar bol zakúpený u nás,

7.12.2.  zdeliť, akú vadu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

7.13.  Vybavenie reklamácie. Pokiaľ ste spotrebiteľom, vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pokiaľ ste nepodnikateľom, vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 40 dní. O vybavení reklamácie budete v tejto lehote oboznámení a tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie predaný. V prípade, že reklamácia nebude vybavená včas, máte právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, záručná doba a doba predĺženej záruky za akosť se predlžuje o dobu, ktorú nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

7.14.  Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru účelne vynaložené. V prípade, že reklamácia bude zamietnutá, máme právo na náhradu nutných nákladov, ktoré nám vzniknú vrátením vášho tovaru.

7.15.  Potvrdenie o reklamácii. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamácia vád tovaru podnikateľom

8.1.  Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste podnikateľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.

8.2.  Naša zodpovednosť za vady tovaru. Tovar vám dodáme v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nebude akosť a prevedenie dohodnuté, dodáme vám tovar v akosti a prevedení vhodnom pre účel patrný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Pokiaľ bude množstvo určené iba približne, presné množstvo určíme my. V prípade, že tovar bude pri prechode nebezpečenstva škody na vás mať vadu, zodpovedáme za ňu. To neplatí v prípade, že pôjde o vadu, ktorú je možné s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzavretí zmluvy.

8.3.  Nadštandardná záruka pre podnikateľa. Zodpovedáme vám i za to, že po dobu dohodnutú v zmluve, v prípade nedohodnutia potom po dobu 6 mesiacov od prevzatia tovaru,

8.3.1.  bude tovar alebo jeho časť spôsobilý k použitiu pre svoj obvyklý účel,

8.3.2.  že si zachová svoje obvyklé vlastnosti.

8.4.  Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám

8.4.1.  u tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

8.4.2.  za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

8.4.3.  u použitého tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,

8.4.4.  za vady tovaru, ak to vyplýva, hlavne u tovaru zužívateľného a podliehajúceho rýchlemu skazeniu, z jeho povahy,

8.4.5.  za vady tovaru, pokiaľ ste o nich pred prevzatím tovaru vedeli,

8.4.6.  za vady tovaru, pokiaľ ste ich sami spôsobili.

8.5.  Doba pre uplatnenie práva. Tovar ste povinní si čo najskôr prehliadnuť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr potom, čo budete môcť vady zistiť. Najneskôr je možné právo uplatniť do 6 mesiacov, v prípade skrytej vady do 2 rokov, odo dňa kedy, vám tovar dodáme, prípadne do skončenia doby trvania nadštandardnej záruky za akosť. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká a nebude vám priznané.

8.6.  Vaše práva pri podstatnom porušení zmluvy. Ak bude vada znamenať podstatné porušenie zmluvy, máte právo:

8.6.1.  na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

8.6.2.  na odstránenie vady opravou tovaru,

8.6.3.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

8.6.4.  odstúpiť od zmluvy.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje dodanie tovaru s takou vadou, o ktorej sme museli už v okamihu uzavretia zmluvy vedieť, že pokiaľ by ste ju predvídali, zmluvu by ste s nami neuzavreli; v ostatných prípadoch sa porušenie zmluvy považuje za nepodstatné. Pokiaľ nám zvolené právo neoznámite, máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.7.  Vaše práva pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak bude vada nepodstatným porušením zmluvy, máte právo:

8.7.1.  na odstránenie vady,

8.7.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ nám zvolené právo neoznámite, môžeme vadu odstrániť opravou tovaru, dodaním nového tovaru alebo dodaním toho, čo sme vám nedodali. Zvolené právo nemôžete neskôr zmeniť bez nášho súhlasu.

8.8.  Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdržali, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí:

8.8.1.  ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,

8.8.2.  ak ste použili tovar ešte pred objavením vady,

8.8.3.  ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo

8.8.4.  ak ste predali tovar ešte pred objavením vady, ak ste ho spotrebovali, alebo ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo iba z časti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a v zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.

8.9.  Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, môžete tak učiniť:

8.9.1.  odoslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,

8.9.2.  osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,

8.9.3.  pokiaľ je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená k uplatneniu zodpovednosti za vady, u tejto osoby.

8.10.  Náležitosti reklamácie. Tovar nám treba predať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, hlavne nie je možné tovar predať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je treba:

8.10.1.  doložiť, že tovar bol zakúpený u nás,

8.10.2.  zdeliť, akú vadu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

8.11.  Vybavenie reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 40 dní. Tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie predaný. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, doba pre uplatnenie vašich práv zo zodpovednosti za vady a doba nadštandardnej záruky za akosť sa predlžuje o dobu, ktorú nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

8.12.  Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru účelne vynaložené. V prípade, že reklamácia bude zamietnutá, máme právo na náhradu nutných nákladov, ktoré nám vzniknú vratením vášho tovaru.

Ochrana a spracovanie osobných údajov

9.1.  Právna úprava. Všetko spracovanie osobných údajov prebieha v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie č. 2016/679, o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „GDPR“).

9.2.  Spracovanie osobných údajov pre plnenie zmluvy a v súvislosti s uzatváranými zmluvami. Vaše osobné údaje spracovávame na základe a za účelom plnenia našich povinností plynúcich zo zmlúv uzavretých medzi nami a vami a pre uzatváranie týchto zmlúv. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu objednávok a reklamácií. V rámci týchto činností môžu byť vaše osobné údaje sprístupňované ďalším subjektom (hlavne našim dodávateľom podieľajúcim sa na plnení zmluvy a prevádzkovateľom platobných systémov). Na základe zmluvy spracovávame vaše osobné údaje tiež pri vedení užívateľských účtov v našom internetovom obchode a to po celú dobu existencie užívateľského účtu.

9.3.  Spracovanie osobných údajov pre zasielanie obchodných zdelení. Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom ďalšej ponuky nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných zdelení na základe nášho oprávneného záujmu, jedine že by ste toto zasielanie odmietli.

9.4.  Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom hodnotenia návštevnosti webu a tvorby štatistík a evidencií, a to na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho vo sledovaní prevádzky na webových stránkach a v ich optimalizácii. To vykonávame po dobu nevyhnutnú k vyhodnoteniu zozbieraných dát a implementácii prípadných úprav. Tieto údaje predávame ku spracovaniu našim spracovateľom, ktorí sa zaoberajú analýzou návštevnosti a pomáhajú nám s prevádzkou internetových stránok a e-shopového riešenia.

9.5.  Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu. Na základe vášho súhlasu udeľovaného na dobu neurčitú spracovávame vaše osobné údaje tiež za účelom:

9.5.1.  priameho marketingu v rozsahu, kedy budeme využívať pokročilé spôsoby cielenia reklamy (tým nie je dotknuté spracovanie pre marketingové účely na základe oprávneného záujmu).

9.6.  Spracovanie osobných údajov pre plnenie našich právnych povinností. Vaše osobné údaje spracovávame i pre účely a na základe plnenia našich zákonných povinností spojených hlavne s vedením účtovníctva a poskytovaním informácií orgánom verejnej moci.

9.7.  Rozsah spracovania osobných údajov. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú:

9.7.1.  meno a priezvisko,

9.7.2.  dátum narodenia,

9.7.3.  adresa,

9.7.4.  e-mailová adresa,

9.7.5.  telefónne číslo,

9.7.6.  identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,

9.7.7.  IP adresa,

9.7.8.  údaje o registrácii,

9.7.9.  údaje o objednávkach,

9.7.10.  údaje o platbách.

9.8.  Použitie cookies. Pri používaní nášho internetového obchodu môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies do vášho zariadenia. Ich použitie môžete kedykoľvek odmietnuť nastavením vášho zariadenia príslušným spôsobom.

9.9.  Nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Kedykoľvek môžete vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných zdelení, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj skorší súhlas so spracovaním osobných údajov za iným účelom, ibaže sa jedná o spracovávanie za účelom plnenia našich povinností plynúcich zo zmlúv, za účelom plnenia našich zákonných povinností či iným účelom, ktorý plynie z našich oprávnených záujmov.

9.10.  Doba uloženia. Osobné údaje ukladáme iba na dobu nevyhnutne nutnú pre dosiahnutie účelov uvedených vyššie. Potom, čo účel spracovania pominie, osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme.

9.11.  Osoby zapojené do spracovania. Všetky zmienené osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za jeho riadne prevedenie. Pre spracovanie osobných údajov rovako využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov. Takými spracovateľmi sú hlavne poskytovatelia IT služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, prevádzkovatelia marketingových nástrojov a poskytovatelia komunikačných nástrojov.

9.12.  Práva subjektu osobných údajov. Ohľadom vašich osobných údajov máte ďalej právo:

9.12.1.  žiadať opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov, takže pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili,

9.12.2.  žiadať potvrdenie o tom, či prebieha spracovanie, a ak prebieha, tak informácie týkajúce sa tohto spracovania v rozsahu stanovenom v čl. 15 GDPR, a ďalej tiež kópii spracovaných údajov, (za ďalšie kópie sme oprávnení účtovať poplatok určený k pokrytiu nevyhnutných nákladov),

9.12.3.  v niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ ich už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali, alebo využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme, alebo sa ukáže, že nami prevádzané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Toto právo sa však neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je i naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti, účely archivácie, vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, alebo určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

9.12.4.  využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne alebo vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takých údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. pokiaľ očakáváte, že by ste nám v budúcnosti také údaje poskytli), alebo osobné údaje už nepotrebujeme pre zhora uvedený účel spracovania, ale vy je požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu a my po dobu, po ktorú šetríme, ak je Vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

9.12.5.  žiadať prenesenie osobných údajov v prípadoch spracovania na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy,

9.12.6.  vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje prestaneme spracovávať, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takom spracovaní pokračovali. V prípade námietky proti marketingovým aktivitám tieto aktivity ukončíme.

9.13.  Právo podat sťažnosť u dozorného úradu. V prípade, že nadobudnete presvedčenie, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo z našej strany k porušeniu GDPR, máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk/uoou/).

Ďalšie ustanovenia

10.1.  Spätný odber. V súlade so zákonom č. 185/2011 Sb., o odpadoch u nás máte možnosť pri nákupe niektorých druhov tovaru bezplatne odovzdať v mieste predaja rovnaké množstvo tovaru podobného typu a použitia.

 

Prílohy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:
na3D s.r.o., 
so sídlom Bystřička 379, 756 24 Bystřička, Česká republika
IČO 05337771

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Číslo objednávky (nepovinné, pre rychlejšie vybavenie požiadavky):

Dátum objednania (*)/dátum obdržania (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe):

Dátum:

(*) Nehodiace se škrtnite.

 

Potrebujete poradiť s výberom produktov?

Sme tu pre Vás

+421 432 901 100 

(Po - Št 8:00-15:00, Pi 8:00-14:00)

info@na3D.sk

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Súbory cookie používame na vylepšenie Vašej návštevy tohto webu, na analýzu jeho výkonu a na zhromažďovanie údajov o jeho používaní. Môžeme na to použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené dáta môžu byť prenášané partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky súbory cookie" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať